Chicken Winglets & Waffles

Chicken Winglets & Waffles

Honey & Spicy Frenched Chicken Winglets & Waffles

-Chef Anthony